Extra ondersteuning

Er is sprake van extra ondersteuning wanneer een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan binnen de basisondersteuning van de school kan worden geboden. Binnen ons samenwerkingsverband kennen wij twee vormen van extra ondersteuning: de inzet van een arrangement op een basisschool of een verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs (met TLV). Bij de inzet van extra ondersteuning wordt gewerkt met een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). We gaan hierbij uit van de eigen documenten van de school. Ook op de website van SPPOH zijn formats te vinden.

Bij extra ondersteuning hanteren we de volgende uitgangspunten:

  1. Het kind en zijn/haar onderwijsbehoeften staan centraal (ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en ouders kunnen hierbij onderdeel zijn van het plan).
  2. We werken handelingsgericht op alle scholen, waarbij er van overzicht, via inzicht naar uitzicht wordt gewerkt (Pameijer 2017).
  3. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs, de basisschool organiseert en heeft de regie, SPPOH faciliteert.
  4. Ouder(s)/verzorger(s), leerling en professionals werken als partners samen bij het vormgeven van passende ondersteuning in een MDO.
  5. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld.

 

Arrangeren van extra ondersteuning
Op alle scholen werken we handelingsgericht. Bij het vormgeven van extra ondersteuning werken we in vier fasen. Op basis van wat eerder is ingezet (overzicht) wordt bepaald of er voldoende bekend is over de leerling om een uitstroombestemming en doelen te kunnen bepalen (inzicht). Op basis van de door de leerkracht en/of intern begeleider gestelde uitstroombestemming en doelen worden onderwijsbehoeften geformuleerd (uitzicht). Aan de hand hiervan kan de school bepalen in hoeverre zij hier binnen de basisondersteuning aan kan voldoen of dat extra ondersteuning ingezet moet worden.