Preventieve en licht curatieve interventies

Naast het bieden van onderwijs in de klas heeft elke school ook een aanbod van maatregelen die zij kan nemen wanneer leerlingen (lichte) ondersteuning nodig hebben. Deze protocollen en interventies vallen in ons samenwerkingsverband voor het grootste deel onder het bieden van goed onderwijs. Denk hierbij aan kennis over de leerlijnen 1F en 1S, weten hoe te handelen bij pesten of bij vermoedens van dyslexie en het bieden van een positief pedagogisch leerklimaat.

Hieronder staat een overzicht van de afgesproken preventieve en licht curatieve interventies. Op basis van onze ervaringen lijkt dit onderdeel van de basisondersteuning het meest te verschillen tussen scholen. In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school staat beschreven wat de school kan bieden op het gebied van onderwijs, preventieve en licht curatieve interventies, extra ondersteuning en jeugdhulp.

Een positief pedagogisch klimaat
Op alle scholen werken leerkrachten aan een gezamenlijk gedragen (positief pedagogisch) klimaat. Er zijn school- en groepsregels opgesteld. Leerkrachten en leerlingen zijn bekend met deze regels en deze regels worden gehandhaafd. Indien nodig kan de school leerlingen extra begeleiden om zich aan de school en groepsregels te houden. Op alle scholen beschikken leerkrachten over interventies om tegemoet te komen aan enkelvoudige (lichte) ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag.

Signaleren van leerlingen met een eigen leerlijn en opzetten van een plan van aanpak
Scholen zijn in staat leerlingen te signaleren die een aangepaste leerlijn nodig hebben binnen een groep als zij het niveau 1F niet halen of significant afwijken van het aanbod van de rest van de groep. Een school is in staat hier een plan van aanpak voor te maken en de nodige aanpassingen in te zetten.

Signaleren van leerlingen met behoefte aan een uitdagende, verdiepende leeromgeving die verder gaat dan het huidige curriculum en opzetten van een plan van aanpak
Op alle scholen kunnen leerkrachten een afgestemd aanbod inzetten voor deze leerlingen:
– De school heeft een protocol om leerlingen te herkennen die meer- of hoogbegaafd zijn.
– De school beschikt over opdrachten om de leerling creatief en kritisch uit te dagen.
– De school beschikt over een rijke leeromgeving (extra materialen, middelen, onderzoeksmogelijkheden en ICT).

Differentiëren tussen leerlingen
Op alle scholen zijn de leerkrachten in staat om verschillende hulpmiddelen/ICT in te zetten om te differentiëren tussen leerlingen. Denk aan aanbod op het gebied van werken op niveau of een motorische ondersteuningsbehoefte. Het zorgdragen dat het schoolgebouw fysiek toegankelijk is voor alle leerlingen, is hier ook onderdeel van.

Signaleren en ondersteunen van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte bij het leren leren
Op alle scholen signaleren de leerkrachten leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij executieve functies. Leerkrachten beschikken over verschillende interventies om het leren leren te bevorderen, zoals het leren van flexibiliteit, timemanagement en planning.

Signaleren, differentiëren en ondersteunen van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte voor passend leesonderwijs
Alle scholen maken gebruik van de protocollen zoals die door het Steunpunt Dyslexie zijn ontwikkeld. Scholen voor speciaal (basis)onderwijs werken met een bij hun eigen schoolpopulatie passende beschrijving van hun werkwijze op het gebied van leesproblemen en dyslexie.

Signaleren, differentiëren en ondersteunen van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte voor passend reken- en wiskundeonderwijs
Alle scholen maken gebruik van het protocol Dyscalculie, zoals dit landelijk is ontwikkeld. Scholen voor speciaal (basis)onderwijs werken met een bij hun eigen schoolpopulatie passende beschrijving van hun werkwijze op het gebied van rekenproblemen en dyscalculie

Protocollen
Elke school werkt ten minste met de volgende protocollen:
– Pestprotocol
– Meldcode kindermishandeling
– Sociaal veiligheidsplan
– Risico-inventarisaties
– Protocol voor medisch handelen
– Protocol voor overlijden/rouwverwerking
Voor zover protocollen op landelijk niveau beschikbaar zijn (in ieder geval meldcode kindermishandeling en de risico-inventarisaties) wordt gewerkt met deze landelijke protocollen.

Verzuim en thuiszitten
Alle scholen werken conform de Haagse aanpak met betrekking tot schoolverzuim, schorsing en verwijdering en de SPPOH-brede afspraken m.b.t. melden mogelijk thuiszitten, tussentijds overstappen en moeilijke aanmeldingen.

Ouderbetrokkenheid
Een boekje vol inspirerende verhalen over het verhogen van ouderbetrokkenheid op scholen en in wijken daar waar dat uitdagend is. Voorbeelden van praktische situaties van scholen in Haaglanden, waar met kleine veranderingen grote resultaten zijn geboekt. En waar een andere manier van communiceren écht het verschil maakte.

Lees hem hier

Een publicatie van Gemeente Den Haag, SPPOH, Ons Verbind, Stichting Jeugdwerk & Project Buitenkans