Inzet expertise SBO en SO

Sinds 2020 is het voor basisscholen mogelijk om expertise vanuit het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs in te zetten die gericht is op het versterken of verdiepen van onderdelen van de basisondersteuning. Denk hierbij aan het verbeteren van een doorgaande lijn op het gebied van gedrag of ‘leren leren’, het kunnen inzetten van eigen leerlijnen, het versterken van leerkrachtvaardigheden, meerdere niveaugroepen in de klas, het in kaart brengen van ondersteuningsbehoeften van leerlingen en het samenbrengen van alle initiatieven rondom NT2-onderwijs in de school. SPPOH vergoedt de kosten van een dergelijk traject.

Op dit moment zijn De Loodsboot (De Strandwacht), Aventureijn (Het Avontuur) en De Bonte Vlinder en De Elsenburgschool aangesloten. Komend schooljaar zullen we met de scholen onderzoeken op welke (andere) manieren we expertisedeling vanuit het SBO en SO verder kunnen gaan inzetten.

Ben je geïnteresseerd? Dan kun je direct contact opnemen met een van de diensten of informeren bij de adviseur passend onderwijs. Dit zijn de mailadressen van de diensten:

Goed om te weten is dat bij deelname een aantal voorwaarden is opgesteld. De ambulante diensten zullen hier bij een kennismaking ook naar vragen. Deze voorwaarden zijn:

  • De directie, zorgteam (onder andere intern begeleiders) en schoolteam zijn betrokken en aan boord, oftewel: er is draagkracht;
  • De regie ligt bij de school;
  • De ondersteuningsvraag moet passen binnen de huidige werkwijze in de school, het gaat om het verbeteren van de bestaande schoolcontext;
  • De vraag is gericht op schoolontwikkeling, namelijk het verdiepen van de basisondersteuning op schoolniveau;
  • Er is sprake van een tijdelijke ondersteuningsvraag, waarna de school zelf weer verder kan. Doel is de school het gereedschap geven het zelf te doen.