Module zorgwekkend verzuim

In ons jaarplan 2022-2023 hebben we concrete en ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Een van deze doelstellingen is dat we ernaar streven dat geen kind in Haaglanden langer dan drie maanden thuis zit. Dat is geen nieuwe doelstelling, maar wel één die in het licht van het wetsvoorstel Terugdringen verzuim (opnieuw) aandacht verdient.

Thuiszittersproblematiek is vaak complex en strekt zich meestal uit over meerdere domeinen. Om de doelstelling te kunnen halen, is het noodzakelijk dat we samenwerken: binnen en tussen scholen, met het samenwerkingsverband en met de partners in zorg en jeugdhulp. SPPOH neemt daartoe het initiatief.

De werkgroep Thuiszitters van SPPOH heeft voor dit schooljaar een plan van aanpak opgesteld. Het past in het Ondersteuningsplan en in het jaarplan 2022-2023 van SPPOH en heeft de volgende hoofddoelen:

  1. Verbetering van de registratie en monitoring van Langdurig Relatief Verzuim (LRV)[1] in de regio Haaglanden;
  2. Bevorderen dat alle scholen en ketenpartners het Routeboek verzuim en thuiszitters kennen en gebruiken;
  3. Versterking van de samenwerking tussen SPPOH, de scholen en ketenpartners bij het realiseren van een dekkend aanbod en bij het voorkomen dat een kind langer dan drie maanden thuiszit zonder perspectief op een passende (onderwijs)plek.

Belangrijk om op te merken is dat het Routeboek Verzuim en Thuiszitters een jaarlijkse update kent. De werkgroep Thuiszitters neemt hiertoe initiatief richting alle ketenpartners en communiceert de nieuwste versie.

In de periode oktober/november 2022 hebben we het onderwerp Registratie Langdurig Relatief Verzuim in de reguliere overleggen met de beleidsmedewerkers van de schoolbesturen besproken.

We zijn daarin unaniem tot de conclusies gekomen dat:

  • We gezamenlijk een extra inspanning moeten leveren om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichting om aan de Inspectie van het Onderwijs te kunnen rapporteren over het Langdurig Relatief Verzuim in de regio Haaglanden;
  • Implementatie van de module zorgwekkend verzuim in Onderwijs Transparant (OT) daarvoor de best werkbare optie is, omdat we immers regiobreed allemaal OT al gebruiken;
  • Accurate en juiste registratie van Langdurig Relatief Verzuim alleen gedaan kan worden door de school waar de leerling staat ingeschreven, die immers in de praktijk met het verzuim wordt geconfronteerd.

In aansluiting op bovenstaande conclusies hebben we inmiddels de module zorgwekkend verzuim van Onderwijs Transparant (OT) aangeschaft en op maat voor ons samenwerkingsverband laten inrichten. Het melden in de module zorgwekkend verzuim komt niet in de plaats van de registratie bij leerplicht. Zoals in het Routeboek beschreven, dient de school te blijven registreren zoals gebruikelijk.

De volgende stap is dat we de directeuren van de scholen via jullie willen vragen om het Langdurig Relatief Verzuim met ingang van schooljaar 2023-2024 in deze module te melden. In het kader van de wettelijk verplichting om hierover aan de Inspectie van het Onderwijs te rapporteren, verzamelt en analyseert SPPOH de geregistreerde gegevens ieder kwartaal. Deze informatie willen wij voortaan ook met jullie als schoolbesturen delen.

 

 

Ons jaarverslag in 60 seconden!