Het Driehoeksoverleg: 5 vragen en antwoorden

16 januari 2024 • 10:23
  1. Wat is het Driehoeksoverleg?

Alle ouders hebben het recht een beroep te doen op een zogeheten vrijstelling van schoolinschrijving, met andere woorden: ze hoeven (voor een vastgestelde periode) geen onderwijs te volgen. Hiervoor moet een psychische en/of medische grond zijn (zoals staat vermeld in artikel 5 onder a van de Leerplichtwet uit 1969).

In het MDO wordt de situatie van leerlingen besproken. In het verslag wordt vermeld welke mogelijkheden er zijn onderzocht binnen het onderwijs. Als de partijen die deelnemen aan het MDO het niet eens zijn over de stappen die moeten worden gezet, dan zullen zij samen (dus met de ouders) een aanmeldingsformulier invullen voor het Driehoeksoverleg.

Wanneer de zaak is besproken tijdens het Driehoeksoverleg en een vrijstelling 5 onder a het meest passend blijkt, dan zullen ouders dit advies op papier ontvangen vanuit het Driehoeksoverleg en kunnen zij formeel een beroep doen op de vrijstelling. Wanneer de ouders dit hebben gedaan (via een formulier), dan zullen ouders en leerling een oproep krijgen van een onafhankelijk sociaal medisch arts (waar de gemeente mee samenwerkt). De arts zal beoordelen of de vrijstelling tot stand kan komen en voor welke duur en koppelt dit terug aan de afdeling Leerplicht. De afdeling Leerplicht verleent dan wel of niet de vrijstelling op basis van dit advies.

  1. Wie maken deel uit van het Driehoeksoverleg?

Het gaat altijd om een sociaal-medisch arts, een leerplichtambtenaar en een vertegenwoordiger van SPPOH. Het Driehoeksoverleg, dat in 2021 is gestart, maakt het mogelijk dat onderwijs en artsen gezamenlijk de situatie van leerlingen bespreken. Het uitgangspunt van het Driehoeksoverleg is dat een kind in principe het beste af is op school; alleen bij zwaarwegende redenen adviseert het Driehoeksoverleg een vrijstelling af te geven.

  1. Dus het Driehoeksoverleg beslist of leerlingen wel of geen vrijstelling krijgen?

Nee, het Driehoeksoverleg heeft slechts een adviserende rol en is onafhankelijk. De deskundigen uit het Driehoeksoverleg hebben geen betrokkenheid bij de leerlingen die het bespreekt. Je zou kunnen zeggen dat het Driehoeksoverleg goed naar alle stappen in het proces kijkt en bijvoorbeeld tegen de school zegt: misschien kunnen jullie hier en hier nog eens aan denken? Je zou de rol van het Driehoeksoverleg eerder als meedenker kunnen zien.

  1. Kan het Driehoeksoverleg ingeschakeld worden zonder toestemming van de ouders?

Nee, dat kan niet. Ouders moeten altijd toestemming geven. Ze vullen samen met de school een formulier in met informatie over het kind. Ook tekenen ze ervoor dat de leden van het Driehoeksoverleg aanvullende informatie mogen opvragen bij betrokken partijen.

Wanneer de ouders geen toestemming verlenen, dan kunnen zij alsnog een beroep doen op de vrijstelling 5 onder a zonder tussenkomst van het Driehoeksoverleg. De ouders ontvangen in dat geval na het tekenen van het formele beroep op vrijstelling een uitnodiging van de sociaal medisch arts.

  1. Is dat formulier altijd goed en volledig ingevuld?

Soms wel, soms niet. Het is voor de leden van het Driehoeksoverleg waardevol als de formulieren zo volledig mogelijk worden ingevuld door de betrokken partijen, zodat het Driehoeksoverleg voldoende informatie heeft om mee te denken. Dus bij dezen ook de oproep aan scholen om het formulier zo goed en volledig mogelijk in te vullen, samen met de ouders of verzorgers.